Erich Mielke

Bildquelle:

„Bundesarchiv Bild 183-R0522-177, Erich Mielke“ von Bundesarchiv, Bild 183-R0522-177 / CC-BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons –

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R0522-177,_Erich_Mielke.jpg#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-R0522-177,_Erich_Mielke.jpg

Bildquelle:

Niederrhein Nachrichten

https://www.nno.de/2017/03/vdk-sensor-der-sozialpolitik/

 

Bildquelle:

Fotos der BAK-macher

http://www.bakbuch.de/Fotos_BAK-Kollegen.htm

Bildquelle:

ADV Nord e.V. http://adv-nord.org/wahlaufruf/

Bildquelle:

Piratenpartei Berlin

https://berlin.piratenpartei.de

Bildquelle:

Clip Art

Bildquelle: 

Clip Art

Bildquelle:

Clip Art

Bildquelle:

Clip Art

Bildquelle:

Clip Art

Bildquelle:

Sammelband "Sozialismus und Frieden-Sinn unseres Kampfes"